За правоспособност

Курс за правоспособност за управление на товароподемни кранове

Параметри на обучението за придобиване на правоспособност :

Товароподемните кранове могат да се управляват само от лица кранисти, които са придобили или на които е призната правоспособност по реда на тази наредба, както следва:

1. машинист на мостови и козлови кранове:
а) I степен – за кранове с товароподемност над 40 тона;
б) II степен – за кранове с товароподемност до 40 тона;

2. машинист на портални кранове:
а) I степен – за кранове с товароподемност над 40 тона;
б) II степен – за кранове с товароподемност до 40 тона;

3. машинист на кулокранове:
а) I степен – за кранове с товарен момент над 160 тонметра;
б) II степен – за кранове с товарен момент до 160 тонметра;

4. машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита:
а) I степен – за кранове с товароподемност над 16 тона;
б) II степен – за кранове с товароподемност до 16 тона;

5. машинист на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит:
а) I степен – за кранове с товароподемност над 32 тона;
б) II степен – за кранове с товароподемност до 32 тона;

6. машинист на кабелни кранове, дерик кранове и други кранове със специална конструкция:

а) I степен – за кранове с товароподемност над 16 тона;
б) II степен – за кранове с товароподемност до 16 тона;

7. машинист на железопътни кранове и други повдигателни съоръжения, монтирани на железопътни машини:
а) I степен – за кранове с товароподемност над 50 тона;
б) II степен – за кранове с товароподемност до 50 тона;

8. машинист на щабелни кранове;

9. машинист на велосипедни кранове

Обучението в курсовете за правоспособност за кранист се провежда по следните учебни дисциплини:

1. теория на професията, включваща знания за устройството, безопасната експлоатация, ремонта, управлението и обслужването на товароподемните кранове или подвижните работни площадки, организация на техническия надзор и изисквания за безопасни и здравословни условия на труд;
2. практика по професията, включваща:
а) учебна практика;
б) практика по управление на крана.

Курс за правоспособност по работа с подвижни работни площадки

Параметри на обучението за придобиване на правоспособност :

Обучението в курсовете за правоспособност се провежда по следните учебни дисциплини:

1. теория на професията, включваща знания за устройството, безопасната експлоатация, ремонта, управлението и обслужването на товароподемните кранове или подвижните работни площадки, организация на техническия надзор и изисквания за безопасни и здравословни условия на труд;

2. практика по професията, включваща:
а) учебна практика;
б) практика по управление на крана.

Курс за правоспособност по машинист на котли с високо налягане

НЕ се изисква да притежават правоспособност лицата, обслужващи:
1. котли с ниско налягане с топлинна мощност до 116,3 kW включително;
2. електрически котли с топлинна мощност до 116,3 kW включително;
3. котли с високо налягане с топлинна мощност до 58,15 kW включително.

Според получената теоретическа и практическа подготовка през време на обучението си лицата могат да придобиват следните подредени по възходящ ред степени на правоспособност за обслужване на котли:

1. машинист на котли с ниско налягане;
2. машинист на котли с високо налягане III, II и I степен;
3. машинист на енергийни котли;
4. оператор на енергиен блок

Машинист на котли с високо налягане има право да обслужва всички видове котли с изключение на енергийните, както следва:
1. III степен – котли с нагревна повърхност до 250 м2 вкл.;
2. II степен – котли с нагревна повърхност до 1000 м2 вкл.;
3. I степен – котли с неограничена нагревна повърхност.

Имайте предвид, че машинист на енергийни котли има право да обслужва всички видове котли. Той НЯМА право да обслужва енергиен блок, състоящ се от котел и турбина, а оператор на енергиен блок има право да обслужва всички видове котли, а също и котли, работещи в блок с турбина.

Курс за правоспособност по работа с газови котли

Съоръжения под налягане са:

1. метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, съгласно:
а) чл. 8, ал.1, т.1, букви „а“ и „б“ от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;
б) чл. 2 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане, приета с Постановление № 210 на Министерския съвет от 2001г.

2. резервоари;

3. парни котли с топлинна мощност над 116,3 kW:
а) съгласно чл. 8, ал.1, т.3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;
б) с налягане до0,05 МРа включително, които не попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;

4. водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW:
а) съгласно чл.8, ал.1, т.3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;
б) за производство на гореща вода с температура до 110°С включително, които не попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;
5. метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане над 0,6 МРа и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100:
а) съгласно чл. 8, ал.1, т.4, буква „б“ от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;
б) които не попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;

6. метални тръбопроводи за транспортиране на гореща вода с температура над 110°С и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100:
а) съгласно чл. 8, ал.1, т.4, буква „б“ от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;
б) които не попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;

7. пълначни станции за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове.

Курс за правоспособност за работа с електрокар и мотокар

Професионалното обучение за придобиване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията включва:

1. теоретична подготовка – за придобиване знания за устройството, конструктивните особености и експлоатационните характеристики на основните видове електрокари и мотокари;
2. подготовка за безопасната експлоатация, техническото им обслужване и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд (вкл. по организация и безопасност на движението на територията на предприятието);
3. практическа подготовка – за придобиване на умения и компетенции за безопасната експлоатация, техническото обслужване на електрокарите и мотокарите и товаро-разтоварните и транспортни работи с тях.

Поддържане на актуална правоспособност

Професионално обучение за придобиване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията е:
1. начално професионално обучение – за първоначално придобиване на правоспособност;
2. непрекъснато професионално обучение – за поддържане и актуализиране на придобитата правоспособност на всеки 5 години;

Курс за правоспособност по Заваряване

Правоспособност се придобива при завършване на част от професия Заварчик и професия Строител – монтажник

Обучението за придобиване на правоспособност по заваряване се осъществява с учебни планове и учебни програми, разработени в съответствие с държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Заварчик“.

Теория – дистанционна форма, дневна или вечерна

Практика – дневна или вечерна, с опция за провежане в реална работна среда, на работното място или в база на ЦПО.

Към каталога Искаш да си тук? Включи се.

за реклама и контакти с kazanlak.com | условия за ползване

Приятели: Морето.net | Монтана | ITni News | Хижа Бузлуджа | Стара Загора
0.75171