Закони

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ


Как с заявява свидетелство за съдимост по електронен път.


          Министерство на финансите
брой: 44, от дата 16.6.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
стр.16

 


Наредба за изменение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 
МИНИСТЕРСТВО 
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27 и 54 от 2012 г.;
доп., бр. 78 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; изм. с Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС – бр. 93 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2013 г.; доп., бр. 14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 4 т. 3 се изменя така:
„3. продажби на билети, карти, абонаментни карти за превоз на пътници, когато издаването им е задължително съгласно нормативен акт, и на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г.); изискването за трайно вписана при отпечатването номинална стойност не се отнася за бланкови билети за превоз на пътници, които се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра – един за клиента и втори за лицето по чл. 3;“.
§ 2. В чл. 39а ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата, извършващи продажби съгласно чл. 4, т. 3, водят книга (регистър) за дневните продажби. Книгата (регистърът) съдържа вид и брой на продадените ценни книжа по чл. 4, т. 3, начален и краен номер от съответния вид, по номинали и общ оборот за деня.“
Преходна разпоредба
§ 3. Лицата, които не са били задължени да регистрират и отчитат извършените от тях продажби в търговски обекти чрез ФУ/ИАСУТД до влизането в сила на тази наредба, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в едномесечен срок от влизането ù в сила.

Министър: Владислав Горанов

Внимание, служителите на НАП НЕ изискват и НЕ приемат пари в брой

Стара Загора: Служителите на Националната агенция за приходите винаги се легитимират със служебната си карта при извършване на проверка. От НАП апелират към граждани и бизнес, ако лица посетят търговския им обект и се представят за данъчни, да се изискват служебните им карти. Напоследък са зачестили опитите на неизвестни лица да се представят се за данъчни инспектори с фалшиви документи, съобщават от агенцията.
Служителите на НАП не приемат и не изискват плащания в брой. Всички дължими суми по глоби и съставени актове се плащат по банковите сметки на структурите на НАП. Искането на пари в брой или стоки е измама, или корупция, за която всеки гражданин незабавно трябва да сигнализира в НАП и МВР.
За да сте сигурни, че сте обект на проверка от служители на НАП, трябва да знаете: служебната карта на органите по приходите е отпечатана на хартия и защитена с воден знак. На гърба на документа са изписани всички права, които данъчните имат по време на проверката. Служебната карта съдържа също номер, дата на издаване, трите имена на служителя, ЕГН, длъжност, териториална дирекция и звеното, в което работи данъчния, както и негова снимка.
При съмнение за автентичността на служебна карта, или непоказване на такава, гражданите могат да запишат номера й и да се обадят на 0700 18 700, 0700 18 700, за да разберат дали проверяващият ги инспектор наистина работи в НАП, или да се обадят на 112 и да подадат сигнал за съмнителни лица в търговския си обект. Всеки може да сигнализира на телефон 0700 18 700, 0700 18 700 за нарушения и корупционни прояви на цената на градски разговор от цялата страна. Сигналите се приемат от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.
Информация за нередности и сигнали за корупция могат да се изпращат и по пощата на адрес: 1000 София, бул. „Дондуков" 52, Централно управление на НАП, както и в интернет на www.nap.bg.
DarikNews
 

Какво трябва да знаем при сключване нов сервизен договор за техническа поддръжка на касов апарат/фискален принтер/

Всяка година договорът за сервизно обслужване трябва да се сключва със сертифицирана фирма за поддръжка и реомнт на фискални устройства от ДАМТН (Държавна Агенция по Метрология и Технически Надзор). Това е задължително по Наредба Н-18, касаеща регистрирането и отчитането на продажбите в търговските обекти.

След като се закупи нов касов апарат от дистрибутор или производител на фискални устройства, той би следвало да е с 12 месечен ГАРАНЦИОНЕН договор за техническо обслужване и ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА DATA SIM КАРТА също за 12 месеца. Когато изтече този период, в който касовия апарат е гаранционен, следва договорът за сервиз заедно с абонамента за DATA SIM да бъдат подновени с цел безпроблемната работа на фискалното устройство. Процедурата е следната:

1.Преди настъпване на датата, на която изтича договорът за техническо обслужване касовия апарат дапочва да “подсеща” за събитието, като след всяка издадена бележка изписва “СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ”.

2.Ако договоът е изтекъл на всеки дневен отчет отдолу има надпис “СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ”, което е предпоставка за при евентуална проверка собственикът да бъде санкциониран за това.

3. Необходимо е собственикът на апарата да се свърже със сервизна фирма, която да издаде нов извънгаранционен договор за сервиз, който може да включва допълнителни услуги, свързани с дейността на конкретния търговски обект.

4.Сервизната фирма издава договор за сервизно техническо обслужване, като в него се отбелязнат ВСИЧКИ задължителни данни, който трябва да бъдат изпратени към НАП.

5.Сервизната фирма попълва паспорта на фискалното устройство и вписва новия договор за техническо обслужване със съответната дата на договора.

6.Променя данните в касовия апарат или фискален принтер – нов договор за сервиз като се посочват дата на сключване на договора и дата на изтичане и ВСИЧКИ данни се изпращат към НАП през данъчния терминал или казано по друг начин се прави ПРОМЯНА НА ДАННИ.

7.След успешен запис в терминала, касовият апарат издава бележка с новите данни за договор и сервиз, която бележка се прикрепя към паспорта на устройството.

Тези са необходимите стъпки за коректното сключване на нов сервизен договор за техническа поддръжка на касови апарати или фискални принтери. Важно е да не се пропусне нито една от тях, тъй като това може да доведе до подаване на некоректни данни към НАП, за което е възможно да има санкции.

изв. от НАРЕДБА Н -18 от 13 Декември 2006г., изм. ДВ бр.49 от 29 Юни 2010г


ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО

Чл. 25.(1) Независимо от документирането с първичен счетоводен документ, задължително се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата:

1. по чл.3, ал.1 - за всяко плащане, с изключение на случаите, когато плащането е по банков път или чрез наличен паричен превод, или пощенски паричен превод по чл.3, ал.1;

2. по чл.3, ал.2 - за всяко плащане, включително за платените по банков път или чрез наличен паричен превод, или пощенски паричен превод по чл.3, ал.1

(2) При разносна търговия фискалната касова бележка се издава от лицето по чл.3 и се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането.

(3) Фискалната касова бележка в случаите по ал. 1 се издава при извършване на плащането. Лицата по чл.3 са длъжни едновременно с получаване на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка.

(4) Фискалната касова бележка се издава в един екземпляр за клиента. Копие на всяка отпечатана касова бележка се съхранява на контролна лента на електронен носител (КЛЕН).

(5) Контролната лента се формира едновременно с издаване на бележката, но без да се отпечатва, като се съхранява на енергонезависим електронен носител при условията и по реда на тази наредба, уреждащи работата с КЛЕН.

(6) Фискалното устройство осигурява възможност в търговския обект да се отпечатва пълната информация от КЛЕН по начина и в последователността на отпечатване на боновата лента.

Чл. 33. (2)  За фискалните устройства, които не притежават операциите по ал.1, в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари в и извън касата), в момента на извършването й, с точност до минута.

Чл. 35. (1)  Касова бележка от кочан, издавана в случаите, предвидени в тази наредба, се издава в два екземпляра, съдържа данните по чл.26, ал.1, т.1-9 и подпис на касиера.

(2)  Кочанът с касови бележки се прономерова и прошнурова от лицето по чл.3. На първа страница на книгата по чл.39, ал.5 се посочват началният и крайният номер на касовите бележки в кочана. Не се допускат касови бележки с повтарящи се или липсващи номера.

Чл. 36.  (1)  Продажбите се документират с касови бележки от кочан в случаите на спиране на захранващото напрежение, извършване на експертиза на ФУ от БИМ или по време на ремонт на ФУ за вписаното в паспорта време.

(2) При повреда на ФУ, включително нулиране на оперативната памет ("НУЛИРАН RAM"), повреден КЛЕН, лицето по чл.3 е длъжно незабавно да повика сервизната фирма, с която има сключен договор за сервизно обслужване.

ОТЧЕТНОСТ НА ОБОРОТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОДАЖБИ

Чл. 39. (1) Лицето по чл.3 отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби.

(2)  Данните от дневния финансов отчет с нулиране се записват в данъчния терминал (ДТ) на ФУ.

(3)  Данъчният терминал служи за предаване на данните от ДТ към НАП по дистанционна връзка чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор.

(5)  Лицето по чл.3 съхранява отчетите по ал.1 в хронологичен ред в прономерована и прошнурована книга за дневните финансови отчети за календарната година, водена в единствен екземпляр за всяко ФУ и съдържаща страници за всеки календарен ден. На първа страница на книгата се отразяват данните на лицето по чл.3, наименованието и адресът на търговския обект, описват се кочаните с касови бележки и данни от въвеждане в експлоатация, индивидуалните номера на ФУ, както и промените на данните в деня на настъпване. Книгата се съхранява в търговския обект.  

(6)  Дните, в които търговският обект не е работил, се вписват в книгата по ал. 5 с текст "неработен ден", удостоверено с подпис.

(7)  Дните, в които не са регистрирани продажби, подлежащи на регистрация, се вписват в книгата по ал. 5 с текст "няма регистрирана продажба" за съответната дата, удостоверено с подпис.

(8)  В случай на загубване, кражба, унищожаване на ФУ и/или на книгата, лицето по чл. 3 е длъжно в срок до 3 работни дни от настъпване на събитието  да уведоми  сервизната фирма и НАП по реда на ДОПК.

Чл. 40. (1)Лицето по чл.3 с касови бележки от кочан на страницата за съответната дата  в книгата по чл. 39, ал.5 вписва началния и крайния номер на издадените касови бележки за деня и общия оборот, изчислен въз основа на всички тях, както и текст, указващ причината:

1. ремонт на ФУ - "ремонт"; 2. спиране на захранващото напрежение за определен период - "спиране на напрежението", начален и краен час на периода; 3. кражба на ФУ - "кражба"; 4. експертиза на ФУ от БИМ - "експертиза".

(2)  При повреда на ФУ, водеща до повреда на оперативната памет ("НУЛИРАН RAM"), лицето по чл.3 вписва на страницата за съответната дата в книгата по чл. 39, ал. 5 данните по ал.1 и оборота, изчислен по КЛЕН от последния записан във фискалната памет дневен финансов отчет до настъпване на повредата.

(3)  Времето, през което ФУ е било на ремонт, се доказва пред органите по приходите чрез вписаните от сервизната фирма данни за ремонта в паспорта на устройството и вписаните данни за ремонта в книгата за дневните финансови отчети от лицето по чл.3.

(4)  Ремонт без направено вписване в паспорта на ФУ от сервизния техник, не се признава от органа по приходите, съответно лицето по чл.3 се санкционира със санкцията за неизползване на ФУ за времето на ремонта.

Чл. 41. (1)  В 7-дневен срок след изтичане на всеки месец и година лицето по чл. 3 отпечатва съкратен отчет на фискалната памет на всяко устройство в обекта за съответния период.

(2)   Отчетите по ал. 1 се съхраняват в книгата за дневните отчети на всяко устройство на страницата за датата на последния ден от периода.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Чл. 42. (1) Лицето по чл.3 със стационарен търговски обект съхранява в търговския обект:

1. свидетелството за регистрация на ФУ;

2. паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл.14, ал. 3 и чл. 50, ал. 6;

3. КЛЕН - в тримесечен срок от датата на демонтажа на КЛЕН, с изключение на случая по чл. 14, ал. 3;

4. книгата за дневните финансови отчети за текущата година , с изключение на случаите по чл. 11, ал.3 и чл.14, ал.3;

(3)   Лицето по чл. 3 без стационарен търговски обект съхранява:

1. в търговския обект - свидетелството за регистрация на ФУ;

2. в търговския обект - паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14, ал.3 и чл. 50, ал.6; 

3. на адреса за кореспонденция - КЛЕН и книгите за дневните финансови отчети.

(4)   Лицето по чл. 3 е длъжно да съхранява отчетните документи, включително книгите за дневни финансови отчети и КЛЕН, в 5-годишен срок.

Чл. 43. Лицата по чл. 3 са длъжни при поискване от органа на НАП да предоставят необходимите ключове и/или кодове/пароли за пускане на отчетите.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

ФУ - фискално устройство

ЕКАФП - електронен касов апарат с фискална памет

ЕСФП -електронна система с фискална памет за отчитане оборотите от продажби на течни горива, чрез одобрени по смисъла на Закона за измерванията средства за измерване на разход

ФП - фискална памет

КЛЕН - контролна лента на електронен носител

ДФО - дневен финансов отчет

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ


1. НАП

http://www.nap.bg/page?id=1

2.Фирмите могат да проверят онлайн колко фискални устройства имат регистрирани

http://www.nap.bg/news?id=1693

 

3. Дистанционна връзка с НАП.

Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

http://www.nap.bg/page?id=261

Към каталога Искаш да си тук? Включи се.

за реклама и контакти с kazanlak.com | условия за ползване

Приятели: Морето.net | Майсторите.com | AutoPlanet1.com | Монтана | Силистра Онлайн | Сандански | Видин Online | ITni News | Компютърни уроци | ОколоСвета.com | Автокозметика ATAS | Стара Загора
0.00419