Kazanlak.Com / Новини

БСП-Казанлък внесе днес в Общината предложенията си за Бюджет 2018

03 ноември 2017, 15:32 коментара 2069

Здравеопазването е основен приоритет за гражданите, държавата и за нас от БСП, посочи на пресконференция пред журналистите от Казанлък днес председателят на ОбС на БСП Станимир Стефанов. След широко обсъждане в основните партийни организации, партийната структура на социалистите е събрала и обобщила предложения за това как и за какво да се разходват приоритетно средствата от Бюджета на Община Казанлък през 2018 година. Предложенията на БСП са внесени днес в деловодството на администрацията.

С почуда и недоумение от неглижирането на въпроса, Станимир Стефанов коментира едно от тези конкретни предложения – инициирането на дискусия за разкриването в Казанлък на денонощен спешен стоматологичен кабинет. Проблемът са очертали социалистите на събранията на основните организации в Казанлък, наред с оплакването за липасата не лекари по селата. Предложение за започване на дискусия по въпроса за спешния кабинет, с решение на ОбС на БСП е внесено до кмета на Общината Галина Стоянова и Председателят на градския Общински съвет Николай Златанов. Последователно и двамата, обаче, са отговорили писмено до БСП, че въпросът не е от компетенциите на местната власт.

„Това е неглижиране и претупване набързо на въпроса,“ заяви Станимир Стефанов и обясни, че БСП не е искала да търси политическо противопоставяне с този въпрос, а да обърне внимание на Общината в чиято администрация има дирекция и програма за здравеопазване, публикувана на общинския сайт, според които е тяхно задължение да се организират и проучват възможностоте за опазване на здравето на гражданите. Нашата цел е да се предизвика дискусия сред стоматолозите и с помощта и на Общината на този наболял проблем да се потърси решение – поясни Стефанов и посочи, че Общинският съвет на партията е излязъл с обща Позиция, относно неглижирането на предложението за разкриавне на денонощен стоматологичен кабинет  в Казанлък и тя ще бъде внесена отделно, още в понеделник в деловодството на Общината.

А внесените днес предложения по Бюджет 2018 г. от БСП- Казанлък са следните:

 

                                                           П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

                                                 От ОбС  на БСП град Казанлък

ОТНОСНО: Разработването и обсъждането на бюджета на Общината за 2018 година

Предложението е обсъдено с  широк кръг от социалисти и симпатизанти на БСП в Казанлъшката Община, за да отговори бюджетът на Общината на изискванията на гражданите и за да се реализират  следните цели :

-          Преодоляване на негативните тенденции в развитието на Общината – демографската катастрофа, дезинтеграция  на етническа, религиозна  и социална основа, културна и духовна деградация;

-          Възобновяване на икономическия растеж на Общината;

-          Преодоляване на драстичните социални неравенства в гражданското общество  на Общината чрез правилно провеждане на финансовата политика, намаляване на безработицата, увеличаване на заетостта, преодоляване на несправедливо заплащане на труда;

-          Замяна на досегашния комерсиален и антисоциален  модел на здравеопазване;

-          Преодоляване на негативните тенденции в развитието на образованието и културата.

 

                              ИКОНОМИКА, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО

1.Повишаване на конкурентноспособността на общинската икономика като се подкрепят от общината  иновативни проекти, отчитайки високата конкуренция на икономиката на  ЕС; създаване на условия за реализация  чрез развитие на електропреносната мрежа, газификация, частно партньорство и др.;

       2.Подкрепа за развитие на традиционното производство на етерично – маслените култури в  

       Казанлъшкия край;  

       3.Спиране на масовото изсичане на горите.

       4.Осигуряване на средства за опазване на селскостопанската продукция и имоти на

       Гражданите.

 

                ИНФРАСТРУКТУРА, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ТРАНСПОРТ, СМЕТОСЪБИРАНЕ

1.Инфраструктурната програма на Общината, реализирана чрез бюджет 2018 година трябва

да отговаря на съвременните изисквания на архитектурно и художествено оформление на

града и селищата и на осъществяването на културния и туристическия обмен.

За целта  да се осигури щат за главен художник на Общината и създаде постоянно действащ   художествен съвет.

2.Да се подобри  състоянието на транспортно – комуникационната система на Общината,                                                                                                                                                                     която не отговаря на нарасналия автомобилен транспорт и увеличения брой паркирани автомобили .

2.1.Синхронизиране чрез „зелената вълна“ на светофарната система и увеличаване на пропусквателната способност на кръстовищата;

2.2.Изграждане на система за контрол и управление на маршрутния транспорт.

2.3.Ремонт и подмяна  на всички автобусни спирки и поставяне на информационни табели.

2.4.Обезопасяване на натоварените улици чрез пътни знаци,  регулиране на скоростта и промяна на организацията на движение, преди всичко около училищата и детските заведения,  ул. „Ген.Радецки“ ,„Хр.Ботев“.                                                                                                                               Поставяне на пешеходни светофари и пешеходни пътеки на централната артерия на Казанлък  до ромската махала, до Универмага пресечката с  ул.“ Й. Стателов“, до пощата пресечката с ул.  „П.Стайнов“  и надлеза  в западната част.

2.5.Изграждане на автобусна спирка за автолинии № 1 и № 13 в близост до блок 46 в ж.к.

„Изток“.

2.6.Един от автобусите, пътуващи по линията Казанлък – Габрово да спира в гр. Шипка.

2.7.Да се осигурят  необходимите средства на кметствата за пътна маркировка и пътни

знаци.

2.8.Да се въведе ред  и архитектурен стил в поставяне на гаражите  на гражданите, като не се ликвидират зелени площи и паркинги в кварталите. Да се проучат терени  за проектиране и поставяне на едноетажни и многоетажни гаражи.

2.9.Да се поддържат велоалеите Казанлък – Розово – Овощник.

3.Благоустрояване на пространството около паметника на Г.Кирков – плочки, зелени площи, за което са събрани  над 1000 подписа на граждани.

4.Реконструкция на улици и възстановяване на асфалтова настилка, ремонт на тротоари, улично осветление  – ул. „Хр. Смирненски“„ЦарПетър“,  „Граф Игнатиев“,междублоковите пространства в района на бл. 46,51,52,53,60 в ж.к. „Изток“.

5.Поддръжка и възстановяване на зелените площи – северен парк, парк „ Тюлбето“.

6 .Решаване на водоснабдяването на с. Черганово, Овощник и с. Бузовград.

7.Изграждане на канализация на град Шипка, с. Копринка.

8.Ремонт на моста на Тунджа на пътя Казанлък – Бузовград.

       9.Изграждане на отводнителни шахти , където има голямо водосъбиране при силни

         валежи в  ж.к.“Изток“, южните райони на града.

       10.Осигуряване на средства за изграждане на детски и спортни площадки във всички

        квартали на Казанлък и селища на Общината.

        11.Управление на сметосъбирането :

       - Осигуряване на редовно сметосъбиране в кметствата поне два пъти на месец;

       - Разделното събиране на отпадъците е провалено, специализираните съдове са изпочупени, пространствата около тях са силно замърсени и са източник на зарази, което изисква средства за техния ремонт и подмяна;

       - Да се мият улиците, особено през  пролетта и лятото, когато запрашаемостта е много голяма;

       - Да се създава по – добра организация на снегопочистване като се включат кварталните улици и междублокови пространства и селищата на Общината.

      - Ежегодно да се почиства река  „Стара“ , както и коритата на по – малките реки в селищата.

      

                                                         К У Л Т У Р А

1.       Неотговарящо на българските традиции,  протича  отбелязването на 24 май, защото се два превес  на празника на розата, което изисква по – добра организация и финансови средства.

  1. Създаване на алея  със скулптури на известните художници на Казанлък – Иван Милев, акад. Дечко Узунов, проф. Ненко Балкански, Чудомир, Теню Пиндарев, Мара чорбаджийска, Надежда Кънчева ……

3.Осигуряване на достатъчно средства на читалищата в селищата, за да осъществяват ефективно дейността си  – художествена самодейност, библиотека, поддръжка на сградния фонд. Това ще даде възможност на читалищата  в селищата да не стоят затворени през по – голямата част на деня и да задоволяват духовните потребности но жителите.

4.Държавният орган, осигуряващ субсидиите, да се намеси в дейността на читалище  „Искра“ и театър „Любомир Кабакчиев“, които да показват високо художествено – творческо ниво за задоволяване на духовните потребности на гражданите.

5.Осигуряване на средства за ремонт на покрива на читалището в гр.Шипка.

6 .Да се разгледа статута на дом „Петко Стайнов“ и осигурят необходимите средства за дейността му.

 

                                                             О Б Р А З О В А Н И Е

1.Да се разработи образователна карта за Общината и всяко населено място, която да отразява  местната образователната политика на основата на образователната инфраструктура,  институции,  население, демографско развитие.

2.Финансиране и поддръжка на сградния фонд, защото проектите за енергийна   ефективност разкрасиха сградите, но вътре в тях  базата е амортизирана и липсват съвременни средства за обучение.

3.Демографският срив засилва негативните тенденции в образователния процес, особено в малките селища – слети паралелки, извозване на ученици от едно населено място до друго, за да се захранва с ученици, тревога за закриване на училища – Копринка, рушене на сградите на закритите училища – Розово, Дунавци и др.

4.Делегираните бюджети водят до различия в заплащането при еднакъв труд, бюрократично отношение към учители от страна на директори, на които нормативните документи дават големи права.

5.Преразглеждане на осигуряваните средства за МКБППМН, ДПС, Агенция  за защита на детето, педагогически съветници,  за да  се оправдават от тяхната дейност, защото агресията в училището расте. Да се предложи на държавните институции  разработване на нов статут на класния ръководител и въвеждане на длъжността помощник – учител.

6.Осигуряване на средства за преасфалтиране на спортните площадки на училищата и оборудване със съвременни съоръжения.

                                         З Д Р А В Е О П А З В А Н Е

1.       Разкриване на спешен стоматологичен кабинет .

2.       Настояване пред съответните органи да се разреши проблема с училищното здравеопазване и възстановяване на здравните кабинети в училищата.

3.       Осигуряване на средства за повишаване на здравната култура  на ромското население, профилактика на социално значими заболявания и заразни болести, за  физическото и здравното състояние в детските колективи.

4.       Осигуряване на здравна помощ във всички селища на Общината.

5.       Премахване на таксата за детските ясли.

 

                               С О Ц И А Л Н И  Д Е Й Н О С Т И

 

1.       Формиране на сдружение в Общината, което да обединява пенсионерските клубове и пенсионери, което да поставя пред висшестоящите органи проблемите на пенсионерите и настоява за тяхното решаване.

2.       Ползвайки опита на европейски страни да се организира събиране на стари дрехи за социално слаби като се поставят контейнери на подходящи места.

3.       Възстановяване на клубната база в кварталите и превръщане  в места за социални контакти.

 

 

Новини от Казанлък

След втори опит крадец успя да мушне в джоба буркан с течен шоколад / ВИДЕО След втори опит крадец успя да мушне в джоба буркан с течен шоколад / ВИДЕО
25 май 2020 / коментара

Охранителните камери на казанлъшки магазин, намиращ се на бул. "Княз Александър Батенберг", запечатаха мъж в два опита за кражба. ...

Стартира онлайн гласуването за Царица Роза 2020 Стартира онлайн гласуването за Царица Роза 2020
25 май 2020 / коментара

Днес, точно в 10:00 часа, стартира онлайн гласуването за избора на Царица Роза 2020 на специално за целта създадения сайт queenrose.eu. Всеки казанлъчанин с валиден и...

Казанлъшките, малки писатели отново затрупани с награди Казанлъшките, малки писатели отново затрупани с награди
25 май 2020 / коментара

Добри новини за клуб „Светлини сред сенките”, при ОДК „Св. Ив. Рилски”, от престижния национален конкурс„Неразказани истории на един...

Автомобил се заби в сграда до Розариума Автомобил се заби в сграда до Розариума
24 май 2020 / коментара

Катастрофа в близост до кръговото на парк "Розариум" остави щети по витрината на рекламна агенция. Лекият автомобил е самокатастрофирал. По първоначална информация шофь...

Поздрав от Кмета на Казанлък Галина Стоянова за 24май – Ден на българската просвета, култура и на славянската писменост Поздрав от Кмета на Казанлък Галина Стоянова за 24май – Ден на българската просвета, култура и на славянската писменост
24 май 2020 / коментара

Уважаеми казанлъчани, Уважаеми преподаватели и културни дейци, ученици, студенти, родители...

Учениците на Казанлък - с обич към българската азбука Учениците на Казанлък - с обич към българската азбука
23 май 2020 / коментара

ВДЪХНОВЯВАЩИ ВИДЕА ЗА 24 МАЙ ОТ ДЕЦАТА НА ГРАДА НА РОЗИТЕ С много въображение казанлъшките ученици откликнаха на 2-те онлайн инициативи на Община Казанлък, свър...

557 абитуриенти изпраща Казанлък 557 абитуриенти изпраща Казанлък
22 май 2020 / коментара

557 ученици завършват своето средно образование тази година в Казанлък. Те са от общо 25 паралелки, от 8-те казанлъшки учебни заведения - СУ „Екзарх Антим I“, ПМГ „Ник...

Съобщение за Общо събрание на ТД “Орлово гнездо“ - Казанлък Съобщение за Общо събрание на ТД “Орлово гнездо“ - Казанлък
22 май 2020 / коментара

Управителният съвет на Туристическо дружество „Орлово гнездо“ град Казанлък съобщава на своите членове , че на свое заседание на 18.05.2020 г. &nb...

Изложба от 15 пана разказва за стария Казанлък Изложба от 15 пана разказва за стария Казанлък
22 май 2020 / коментара

15 пана с повече от 100 снимки изложи на площад „Севтополис” Музеят на фотографията вчера. Фото-изложба "НашиятЪ КазанлъкЪ" разкрива духа и спомените...

10 казанлъшки деца с награди от старозагорски конкурс 10 казанлъшки деца с награди от старозагорски конкурс
22 май 2020 / коментара

По повод 22 април Световен ден на Земята, Община Стара Загора, Регионално управление на образованието Стара Загора, Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин&...

На 10 000 лв глоба и условна присъда осъдиха мъж, нарушил карантината си На 10 000 лв глоба и условна присъда осъдиха мъж, нарушил карантината си
22 май 2020 / коментара

По споразумение на Районна прокуратура-Казанлък подсъдимият С.В. на 29 години, бе осъден на 1 година лишаване от свобода условно за срок от 3 год...

31-годишен мъж ще отговаря пред прокуратурата за нарушена карантина 31-годишен мъж ще отговаря пред прокуратурата за нарушена карантина
22 май 2020 / коментара

На 21 май 2020 г. в Районно управление - Казанлък е образувано бързо производство по чл.355, ал.2 от Наказателния кодекс срещу 31-годишен мъж, затова ...

Питаме Казанлък:

Съгласни ли сте с разхлабването на мерките?


Закови си вотЪ

Обяви от Казанлък

Имоти (1300) Работа (230) Разни (75) Автомобили, авточасти (19) Електро и битови уреди (16) Битова техника (8) Здраве и красота (5)
покажи всички категории
RSS абонамент за новините Новините по email

за реклама и контакти с kazanlak.com | условия за ползване

Приятели: Морето.net | Майсторите.com | AutoPlanet1.com | Монтана | Силистра Онлайн | Сандански | Видин Online | ITni News | Компютърни уроци | ОколоСвета.com | Автокозметика ATAS | Стара Загора
0.4998