10:49 | 23 февруари 23 2453

Заради проекта на “Кастамону“ слагат 3 измервателни станции за въздуха, ще изследват и водата

Заради проекта на “Кастамону“ слагат 3 измервателни станции за въздуха, ще изследват и водата / Новини от Казанлък

Oтносно разширяването на инсталацията на „Kастамону“: кметът Галина Стоянова, съвместно със заинтересования местен бизнес, предприемат мерки за закупуване на три измервателни станции на качеството на въздуха, както и мерки за изследване на водата

ЧРЕЗ
Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КАЗАНЛЪК

ДО
Г-ЖА МОНИКА ДИНЕВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ГРУПА „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КАЗАНЛЪК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИНЕВА,

В питане изх.№ ОС-2161/08.02.2023 г. поставяте въпроси, свързани с осъществяването на инвестиционно предложение: “Разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли“ в УПИ III -501,503,504 в кв.76 и поземлен имот с идентификатор 16924.29.18 с. Горно Сахране, общ. Павел Баня с възложител „Кастамону България“ АД, както следва:

1. Известно ли е на Община Казанлък, че отредената площадка за реализиране на инвестиционното намерение се намира на отстояние 520 м. от водоизточника на гр. Казанлък-плитки дренажи,  разположен в ПИ 16924.34.220 м. „Горна язла“, в землището на с. Горно Сахране, начин на трайно ползване „Извор за прясна вода“?

2. Счита ли Община Казанлък, че реализирането на инвестиционното намерение на „Кастамону България“ АД представлява заплаха за замърсяване на околната среда и водите, предвид близостта на водоизточника до отредената за това площадка?

Това инвестиционно намерение получи обществено недоволство и несъгласие на жители на Община Казанлък и Община Павел баня срещу реализиране му. От Община Казанлък не е искано становище по случая като заинтересована страна, нито от РИОСВ, нито от Басейнова дирекция, нито от МОСВ.
За изясняване на фактите изисках становище от Басейнова дирекция „Източно беломорски район“, гр. Пловдив и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора.

В получения отговор от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД , гр. Стара Загора, в който се казва:
„УПИ III-501, 503, 504 в кв.76 /където ще се извърши разширяване и модернизация на инсталацията за смоли/, се намира на 126 м от санитарно-охранителната зона на ВС „Сахране“, водоснабдяваща гр. Казанлък и на 550 м от друга санаторно-охранителна зона на водоизточник, който снабдява селата Горно Сахране и Долно Сахране, община Павел баня.

В доклада са описани използването на опасни химични вещества и опасни отпадъци, които ще се генерират от производството. Също така са описани конкретни мерки за предотвратяване на аварии с опасни химични вещества и смеси.

Като се вземе предвид гореизложеното, считаме че е притеснително голямото количество съхранявани опасни химични вещества на площадката за производство и опасни отпадъци.

Тъй като не е от компетенцията ни, ВИК ЕООД Стара Загора не може да даде конкретно становище как една производствена авария би се отразила върху качествата на въздуха, подземните води и почви.“

В отговора на Басейнова дирекция Пловдив се казва:

„В представения за обществено обсъждане Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли” с ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Кастамону България” АД е посочено: „Реализацията на ИП няма да Доведе до промяна в производствените отпадъчни и/ли охлаждащи води. Ще продължи да се експлоатира затворена система за оползотворяване на производствените отпадъчни води. Охлаждащите води също са в затворен оборотен цикъл. С ИП не се предвижда пряко или непряко заустване на производствени (включително охлаждащи) отпадъчни води от площадката на предприятието. Не се очаква значимо негативно въздействие върху повърхностните водни обекти. Реализацията на ИП няма да доведе до допълнително водовземане от повърхностното водно тяло — р. Габровница, т. е. сегашния разрешен лимит от 150 000 куб.м. е  напълно достатъчен за целите на ИП”

В заключение от доклада е посочено: „Не се очаква образуването на отпадъчни води, следствие реализацията на ИП. Предвидено е оборотно ползване на водите, за производствени нужди.

С оглед близостта на водоизточника за ПБВ до площадката, в която ще се реализира ИП, Басейнова дирекция  е изразила становище с поставено условие, което да бъде добавено в проекта на решение на РИОС -- Стара Загора. Условието „Да не се допуска пряко и непряко отвеждане на води съдържащи опасни и вредни вещества в подземните води”

Уважаеми общински съветници, поради големия обществен интерес и отговорността ми като кмет на община Казанлък, заедно със заинтересования бизнес сме предприели мерки за закупуване на три измервателни станции на качеството на въздуха, които ще бъдат поставени на определени от специалисти места в района на Голямо Дряново, язовир Копринка и Община Казанлък.

Целта е станциите да отчитат качеството на въздуха ежедневно в реално време. Поръчката за доставка ще бъде изпълнена до края на следващата седмица. Също така отново със заинтересовани казанлъшки фирми сме предприели мерки за изследване на водата както във водоизточника за община Казанлък, така и на отпадните води от инсталацията на „Кастамону България“ АД, за които имат разрешение от Басейнова дирекция за заустване в река Габровница.

И накрая, бих искала да обърна внимание, че въпросът с разширяване на действащата инсталация за производство на смоли в „Кастамону България“ АД е от компетенциите на МОСВ и отговорен за евентуално вредните последствия от това разширение ще е държавата в лицето на министъра и всички компетентни институции като РИОСВ Стара Загора и Басейнова дирекция Пловдив.

Затова не трябва да се противопоставяме политически, а да работим заедно и в една посока за чистотата на Казанлъшката долина.

С уважение,
ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на Община Казанлък

Пресцентър на Община Казанлък

Сподели

Още новини от Казанлък:

Питаме Казанлък

Познавате ли гражданските си права?

Най - четени новини

за последната седмица

57-годишен мъж издъхна на казанлъшка улица

5634 | 26 ноември 2023

Въведоха еднопосочно движение по седем улици в Казанлък

4991 | 29 ноември 2023

Доживотна присъда за полицая от Казанлък, убил гръцки лекар в Крит. Любовницата му ще лежи 15 години в затвора

4864 | 27 ноември 2023

Предупреждение за опасно време в региона

3940 | 25 ноември 2023

Казанлъшки криминалисти откриха оранжерия за отглеждане на марихуана, задържани са двама наркодилъри

3724 | 24 ноември 2023

Спасиха бедстващо семейство на пътя Дунавци - Шипка

3158 | 26 ноември 2023

Не пътувайте северно от Казанлък, ако не е наложително!

3137 | 26 ноември 2023

Спор за изпреварване завърши с побой

2947 | 01 декември 2023

Отвориха “Хаинбоаз“ за леки автомобили. Проходът “Шипка“ остава затворен/ Обновена

2468 | 26 ноември 2023

9 години затвор получи мъж от Казанлък, извършил блудствени действия с две деца

2362 | 28 ноември 2023
Sesame Казино Игри
Следвай Казанлък във Facebook
Включи се с повече от 20 000 души, за да си винаги информиран
Следвай страницата kazanlak.com Следвай групата За Казанлак