14:01 | 18 април 23 20963

Обявиха конкурс за директор на Дома за стари хора “Маргарита Асебо“

Обявиха конкурс за директор на Дома за стари хора “Маргарита Асебо“ / Новини от Казанлък

Община Казанлък обявява конкурс за директор на Дома за стари хора на ул. „Петьо Ганин“ №52.

Кандидатите трябва да бъдат:

• български граждани или граждани на Европейския съюз или чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби;
• не осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
• да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;
• Да нямат наложени дисциплинарни наказания на основание чл.188, т.2 и т.3 от КТ, освен ако наказанието е заличено и трудовото им правоотношение не е било прекратявано на основание чл. 328, ал.1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди датата на подаване на документите за конкурса;
• Да притежават диплома за завършено висше образование, минимум „Бакалавър“, в слeдните области: социални,  педагогически, медицински и хуманитарни науки;
• Да имат не по-малко от 5 години трудов стаж в сферата на посочените области на висшето образование;
• Да не страдат от заболявания, които застрашават живота и здравето на потребителите на дома.

Конкурсът ще се проведе в три етапа. Първият е допускане по документи, вторият тест по нормативната уредба в областта на социалната политика, а третият – интервю.

Комисията ще оценява кандидатите по следните критерии:

• Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове – основни нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на длъжността Директор на специализирана институция;
• Управленска компетентност – способност за формиране на цели, определяне на приоритети, способност за решаване на проблеми, анализиране и вземане на управленски решения;
• Комуникативна компетентност – умение да отговаря ясно и конкретно на поставените въпроси, професионален изказ, умение за мотивиране и убеждаване.

Необходими документи за участие в конкурса:

• Заявление в свободен текст до Кмета на Община Казанлък за участие в конкурса, в което е посочен адрес за кореспонденция, телефонен номер и електронен адрес за връзка с кандидата;
• Автобиография – европейски формат;
• Декларация по образец – Приложение №1 за обстоятелствата по т.II, т.1, т.2 и т.3 /по образец/. Декларацията се попълва при подаване на документите за участие в конкурса. Формуляр на декларацията / Приложение №1/ се предоставя в Информационен център на Община Казанлък, Гише №4;
• Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация;
• Копие от трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж/копие, съдържащо всички страници/;

Всички копия на документи следва да бъдат заверени от лицето кандидат с гриф „Вярно с оригинала“.

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице в Общинска администрация – бул. „Розова Долина“ №6, Информационен център, Гише №4, всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа.

Краен срок до 16:00 часа на 28.04.2023 г. /петък/.

Следвай новините от Казанлък
Сподели

Още новини от Казанлък:

Питаме Казанлък

Къде ще почивате това лято?

Следвай Казанлък във Facebook
Включи се с повече от 20 000 души, за да си винаги информиран
Следвай страницата kazanlak.com Следвай групата За Казанлак