20:01 | 25 юни 15 4194

Министърът на образованието и кмета на община Казанлък обсъдиха случилото се в ПМГ „Никола Обрешков“

Министърът на образованието и кмета на община Казанлък обсъдиха случилото се в ПМГ „Никола Обрешков“ / Новини от Казанлък

Община Казанлък представя хронологията на събитията за производствената авария

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев пристигна в Казанлък, където се срещна с кмета на общината Галина Стоянова, заместник-кмета по строителство, инфраструктура и транспорт Даниела Коева, началника на Регионалния инспекторат по образование – Стара Загора Татяна Димитрова и директора на ПМГ „Никола Обрешков“ Красимир Дамянов. Заедно посетиха Природо-математическа гимназия “Никола Обрешков“ и обсъдиха случилото се в понеделник (22.06.2015 г.) със сградата на учебното заведение и предприетите мерки за решаване на въпроса.
В тази връзка и по повод днешното посещение на министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев Община Казанлък представя хронологията на събитията за производствената авария с в сградата на ПМГ “Н.Обрешков“, вследствие изпълнени в съседство изкопни работи на строеж „Национален център за природо-математически науки“ ПМГ “Н.Обрешков“, както следва:

1. Възложителят Община Казанлък на обект „Национален център за природо-математически науки“ е възложил дейностите по изпълнението му съгласно Закона на лица с изискваща се правоспособност за дейностите проектиране, строителство и строителен надзор. Правоспособността на Проектанта (пълна проектантска правоспособност) , Строителя (вписан в Централния професионален регистър на строителя) и Строителния надзор (лицензиран и вписан в регистъра на ДНСК) е проверена и доказана с документи по време на проведените обществени поръчки, с които е избрана проектантска фирма, строителната фирма и фирмата, упражняваща строителен надзор, както и е проверена  и доказана при одобряване на инвестиционния проект и при откриване на строителната площадка.

2. В изготвения от Проектанта с пълна проектантска правоспособност проект в част „План за безопасност и здраве“ изрично е записано че „При изпълнение на изкопните работи в случай, че се установят разлики в нивата на фундиране на съседните съществуващи сгради, по-големи от посочените в чертежите, да се уведоми проектанта на част „конструктивна“ за предписване на необходимите корекции“ и са дадени указания, които Строителят и техническият му ръководител следва да предприемат преди започване и при извършване на изкопни работи в т.ч. по предписания на Проектанта-конструктор  за укрепяване на откоси и основи под съседни калканни стени. При наличие на тези предписания в проектната част инвестиционниятт проект е одобрен и е издадено разрешение за строеж.

3. Строителната площадка е открита със съставения съгласно Закона Протокол обр.2 и е предадена за изпълнение на разрешеното строителство на избрания Строител. Строителят съгласно чл.163, ал.2, т.1 Закон за устройство на територията (ЗУТ) носи отговорност за всички строителни дейности, извършвани на площадката под ръководството на назначения от него технически ръководител, чието изпълнение съгласно същия закон се контролира от  строителния надзор .

4. Съгласно Наредба 1/2007 г. за обследване на аварии в строителството, възложителят е уведомен с констативен протокол №1 за възникнала авария на 22 юни 2015 г. на строителната площадка. Възложителят - Община Казанлък незабавно и в съответствие с посочената наредба предприе действия за охрана с оглед недопускане на нещастни случаи и запазване в непроменен вид на авариралите строителни конструкции и елементи на сградата, необходимо за обследване на аварията. Община Казанлък оказа и продължава да оказва пълно съдействие на Строителя за обезопасяване на строителната площадка след аварията, вследствие на което не е допуснато да пострада никой. Органите на ДНСК са незабавно уведомени за възникналата авария в съответствие с посочената наредба .

5. Към момента Община Казанлък изпълнява стриктно разпорежданията на РДНСК, която като орган на ДНСК е упълномощена да извършва действията по Наредба 1 за обследване на аварии в строителството. РДНСК е издала заповед за спиране на строежа и заповед за назначаване на Техническа експертна комисия (ТЕК). Комисията към момента е започнала своята работа и Община Казанлък оказва и ще оказва пълно съдействие на експертите от ТЕК, РДНСК , както и на всеки държавен орган, ангажиран с проверка и обследване на станалата авария.

6. След решението на Техническата експертна комисия с краен срок на работа 02.07.2015 г., включително, съгласно заповедта на РДНСК, Община Казанлък ще възложи изработване на проект за ликвидиране на последиците от аварията, укрепването на сградата и дострояване в съответствие и съгласно предписанията на експертите. Своевременно Община Казанлък се обърна към Камарата на инженерите в проектирането и специалисти от Университета по архитектура, строителство и геодезия гр. София за оказване на специална  помощ.

7. С писма Община Казанлък е уведомила застрахователните  компании на лицата, участници в строителството - Проектанта, Строителя и Строителния надзор за предприемане на действия по отговорностите им съгласно застрахователните полици. Община  Казанлък ще търси правата си за пропуснати ползи и причинени вреди  при установяване от органите на ДНСК на причините за възникналата авария.

И днес продължават  са в сила мерките за безопасност, които Община Казанлък предприе веднага след случилото се в понеделник.Спряно е газоподаването към сградата на училището, ел.захранването, водоснабдяването. Затворена е улица „Орешака“, осигурено е нощно осветление с прожектори. Обектът се охранява денонощно.

Пресцентър на Община Казанлък

Следвай новините от Казанлък
Сподели

Още новини от Казанлък:

Питаме Казанлък

Къде ще почивате това лято?

Следвай Казанлък във Facebook
Включи се с повече от 20 000 души, за да си винаги информиран
Следвай страницата kazanlak.com Следвай групата За Казанлак